พระจอมเกล้าฯ เปิดรับสมัคร นศ.ป.โท ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

        คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มีปรัชญามุ่งมั่นผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแบบพึ่งตนเองที่ยั่งยืน ปธิทานในการสร้างและพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม และวิสัยทัศน์ในการสร้างวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคม เน้นสู่สากล
       

        นอกจากนี้ยังมีพันธกิจ 5 ข้อ หนึ่ง มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน ทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทางและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างสังคมสู่สากล

       
        สอง มุ่งพัฒนาระบบการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทางและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในรูปแบบพหุภาคีกับภาคอุตสาหกรรม
       
       
        สาม มุ่งพัฒนาการให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทางและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐาน โดยใช้เป้าหมายความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมเป็นตัวกำหนด พร้อมทั้งสร้างระบบวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
       
        สี่ มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ ห้า มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญา และเอกลัษณ์ไทยให้ปรากฎแก่ประชาคมในชาติและประชาคมโลก
        
       ก่อนจะเป็น 'คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.)'
       

        แรกเริ่มก่อตั้งจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย - เยอรมัน) เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริงในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขา
       
        ปี พ.ศ. 2507เปลี่ยนสภาพเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 8 สาขา
       
        ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต แต่ละวิทยาเขตมีนามตามสถานที่ตั้งต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือจึงเปลี่ยนสภาพเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ”และเพื่อให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะแรกของสถาบัน บรรลุผล วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิม จึงรวมเข้าเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อว่า “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
       
       
        พ.ศ. 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 25 สาขา
       

        พ.ศ. 2524 วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 - 3 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะทาง 7 สาขาวิชา
        ตั้งแต่พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน วิทยาลัยจัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ หนึ่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มี 3 สาขา ได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธา และโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 สาขา สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (เทียบเท่าภาควิชา)
        สอง ระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 20 หลักสูตร อยู่ในความรับผิดชอบของ 8 ภาควิชาได้แก่ ปริญญาตรี 4 ปี รวม 13 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)12 สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขาวิชา และปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 - 3 ปี) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) 6 สาขาวิชา
        สาม ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง, ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสังคมประยุกต์
       
        ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
       

        ภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แรกเริ่มก่อนจะมาเป็นภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการนั้น ได้ดูแลการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานไม้ เครื่องเรือนและตกแต่ง และสาขาออกแบบภายใน ตั้งแต่ระดับ ปวช ปวส และปริญญาตรีทางด้านอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
       
        ต่อมาเมื่อคณะได้ยกระดับการศึกษาให้ครอบคลุมในทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบสหกิจศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ดังนี้
       
        ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต และแขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน
       

        ระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering technology Management) มีทั้งหมด 2 แขนงสาขา คือ แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบอุตสาหกรรม และแขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งตอนนี้ทั้ง 2 สาขากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
       
       
        เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือชื่อปริญญาและสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า
       
       
        โดยหลังจากที่สำเร็จการศึกษาเชื่อว่าจะสามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ ได้แก่ วิศวกร ผู้จัดการโครงการ ,นักบริหารโลจิสติกส์, อาจารย์ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง และอาชีพอิสระที่ตรงสาขา ตามจุดประสงค์ของสาขาวิชา คือ
       
       
        ผลิตบัณฑิตในวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างมีระบบ ,เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไม้ โดยมีทักษะในการออกแบบ การปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงเฉพาะทางด้านงานไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
       
        เผยแพร่และให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้แก่สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เสริมสร้างความเป็นผู้นำและปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
       
       
        สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
        ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งอยู่ที่อาคาร 42 ชั้น 4 และชั้น 5วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนประชาราษฎร์ 1แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6523