20 ปี KIMBA ป.โท (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ ปักธง! หลักสูตรเข้มข้น ด้วย Prof. ผู้สอนระดับโลก

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (Kasetsart International MBA Program) หรือ KIMBA นับว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษารายแรกๆ ของประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (นานาชาติ) ยึดต้นแบบหลักสูตรพร้อมด้วยกิจกรรมที่มีความเป็น International
       

       ผศ.ดร.นิรันดร ทัพไชย ประธานโครงการ KIMBA กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งหลักสูตรว่า ตลอดเวลา 20 ปีที่ก่อตั้งโครงการได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีความจำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ การบริหารงาน การจัดการ ทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก ตั้งแต่อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทั่วโลก ตลอดจนกิจกรรมที่มีความเป็นนานาชาติให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
       

       ปัจจุบันหลักสูตร KIMBA เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน General Management ระยะเวลาเรียน 2 ปี เรียนจันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. และวันอาทิตย์เต็มวัน ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 435,000 บาท ทุกรายวิชาล้วนแต่เป็นวิชาสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน MBA
       
       เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Business and Management เน้นการบริหารจัดการในอาเซียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาระบบธุรกิจในอาเซียน เรียนรู้การบริหารจัดการ วัฒนธรรม การทำธุรกิจในอาเซียน สไตล์ผู้นำในอาเซียน ซึ่ง KIMBA นับว่าเป็นหลักสูตรแรกในไทยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจในอาเซียน ประธานโครงการ KIMBA กล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตร
       
        KIMBA มุ่งเน้น ความรู้คู่กับประสบการณ์ ซึ่งมากกว่า 60% แน่นอนว่า เราได้คัดเลือกอาจารย์ต่างชาติที่มีคุณภาพ มีความรู้ ผลงานวิจัย ที่พร้อมจะร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านมุมมองและประสบการณ์ได้หลากหลาย มีความเป็นนานาชาติ รวมทั้งนิสิตต่างชาติกว่า 20-30% ต่อจำนวนนิสิตทั้งรุ่น 30 คน ที่มาจากหลายประเทศ อาทิ จีน เนปาล เกาหลี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ
       
       นอกจากหลักสูตรที่เน้นความเป็นนานาชาติแล้ว KIMBA ยังสนับสนุนกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ทำงานวิจัย และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในภูมิภาคยุโรปและอาเซียน เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
       
       ผศ.ดร.นิรันดร กล่าวต่อว่า International Activity เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Technical Visit การศึกษาดูงาน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ สำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย ไม่สามารถลางานได้ สำหรับเยี่ยมชม ฟังบรรยายในต่างประเทศ ซึ่งเราพยายามที่จะให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมในหลักสูตร
       
       โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน สำหรับผู้เรียนสามารถเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ เรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศได้นานเป็นระยะเวลา 1-4 เดือน
       
       โครงการ Independent Study Project ศึกษาดูงานหรือเก็บข้อมูลทำงานวิจัยในประเทศต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลงานวิจัย เตรียมนำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการระดับโลก
       
        ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการระดับโลก ICABR 2016 (XI International Conference on Applied Business Research 2016) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 และเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงานวิจัยที่จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลก อย่างเช่น การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ
       
       ตลอด 20 ปีที่หลักสูตร KIMBA ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทได้ดีและมีคุณภาพนั้น ล้วนมาจากทักษะที่เป็น International ด้วยอาจารย์ผู้สอนระดับ Prof. จากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเราพร้อมสนับสนุนและสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้เรียน เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาที่พร้อมด้วยประสบการณ์ในต่างประเทศ จะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้บริหาร ที่ดี มีทักษะความเป็นนานาชาติ ประธานโครงการ KIMBA กล่าวปิดท้าย
       
       กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 24 มิถุนายน 2559 โทร.02-942-8691-2 หรือ 081-658-2798 www.kimba.ku.ac.th
       e-mail : kimba@ku.ac.th
       
       (ข่าวประชาสัมพันธ์)
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้