เปิดรายชื่อ สุดยอดเด็กแอดมิชชั่นปี 59

ผู้จัดการออนไลน์

       

        แอดมิชชั่น (Admission) ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่มีความต้องการจะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยต้องสอบ เพื่อนำคะแนนสอบที่ได้มายื่นเลือกคณะ โดยมี สทศ. (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ) เป็นผู้จัดสอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559 ออกมาแล้ว! ผลปรากฏว่าในคะแนนสูงสุด 6 อันดับ คนที่ได้อันดับที่ 1 ได้คะแนนสูงถึง 27,567 คะแนน!
       

        
        แต่กว่าที่จะออกมาเป็นคะแนนแอดมิชชันได้ จะต้องผ่านการสอบO-NET ที่เป็นการสอบวัดพื้นฐานของน้องม.6, GAT (การสอบความถนัดทั่วไป) และPAT การสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ โดยทั้งหมดนี้นำมาผนวกกับคะแนน G-Pax (เกรดเฉลี่ยชั้นม.ปลาย) ก็จะได้ออกมาเป็นคะแนนแอดมิชชันที่เห็นๆ กันนั่นเอง
        
        สำหรับสถิติแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2559 นี้ มีจำนวนผู้สมัคร 105,046 คน แอดมิชชันติด 85,824 คน และแอดมิชชันไม่ติด 19,212 คน จากยอดรับ156,216 คน ประกอบด้วย 754 สาขาวิชา 88 สถาบัน ซึ่งขณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกประถมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงที่สุด อัตราแข่งขัน 1:52 รองลงมา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อัตราแข่งขัน 1:46
       
        
        ในส่วนของผู้ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชาจำนวน 6 ราย มีดังต่อไปนี้
       

       คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
       
        น้องเต้ย นายชยานันต์ คำหอม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบพื้นฐานศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. รูปแบบที่ 1 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.89 คะแนน หรือ 27,567 คะแนน
       
        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เทียบได้กับคณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอื่น แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาบริหารการสื่อสาร, กลุ่มสาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, กลุ่มสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์, กลุ่มสาขาวิชาประชาสัมพันธ์, กลุ่มสาขาวิชาโฆษณา และกลุ่มสาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
       
       
       คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
       
        น้องเคลียร์ น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลี้ จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ทำคะแนนได้คิดเป็นร้อยละ 89.32 คะแนน หรือ 26,796 คะแนน คณะนิติศาสตร์พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
        คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนพญาไท โดยมีอาคารทำการของคณะสองอาคาร คือ อาคารเทพทวาราวดี เป็นอาคารที่ทำการ และอาคารพินิตประชานาถ ซึ่งเป็นอาคารเรียนส่วนกลาง ใช้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มีการแบ่งสาขาวิชา 4 สาขา คือ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ สาขากฎหมายแพ่ง-อาญา สาขากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร และสาขากฎหมายมหาชน นอกจากนี้ยังจัดตั้งสถาบันกฎหมายแห่งเอเชีย ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์อีก 12 แห่งในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเอเชียให้มากขึ้น เช่น East China University of Politics and Law ,Faculty of Law, University of Hong Kong, Faculty of Law, University of Indonesia เป็นต้น
       

       คณะศิลปศาสตร์ มธ.
       
        น.ส.พิชยา โอภาสเสถียร หรือน้องพริตตี้ จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา คะแนนร้อยละ 87.35 หรือ 26,205 คะแนน เธอเลือกสอบคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)
       
นอกจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะดังกล่าว ศิลปศาสตร์ มธ. ในระดับปริญญาตรีโครงการปกติยังมีสาขาน่าสนใจอีกมาก ได้แก่ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, จิตวิทยา, ประวิติศาสตร์, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาไทย, ปรัชญา, ภูมิศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาเยอรมัน และภาษารัสเซีย ส่วนโครงการพิเศษ จะมีอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ), เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา, รัสเซียศึกษา, การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และ วิเทศศึกษา (อาเซียน-จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)

       

       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
       
        จากเหนือสู่ภาคกลาง น้องธาม นายณัฐชนน ลำจวน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คะแนนร้อยละ 85.83 คะแนน หรือ 25,749 คะแนน คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่1)
       
        ถือเป็นคณะวิชาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นคณะรัฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เคยได้รับการเลือกเข้าศึกษาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในระบบ Admission ถึง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 - 2556 หลักสูตรปริญญาตรีมีการเรียนการสอน 4 สาขา คือ สาขาวิขาการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ รัฐประศาสนศาสตร์
       
       
       คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาฯ
       
        น้องแพรว น.ส.สุภิดา อึ้งอร่าม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 85.63 หรือ 25,689 คะแนน
       
        สำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB (The สหรัฐอเมริกา และ EFMD จากยุโรป มีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต,บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และสถิติศาสตรบัณฑิต
       
       
       คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
       
        น้องหมีพูห์ นายภาสชัย แก้วสนธิ จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้คะแนนร้อยละ 84.67 คะแนน หรือ 25,401 คะแนน โดยเลือกยื่นคณะจิตวิทยา จุฬาฯ รูปแบบที่ 3 คณะดังกล่าวจะเรียนเกี่ยวกับสถิติ การทำงานของสมองและกระบวนการคิดของมนุษย์ โดยระดับปริญญาตรีมี 2 สาขา คือ จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
       

       ขอบคุณ
       Facebook Fanpage : SeniorSWU
       Wikipedia Thai
       www.tnamcot.com
       TNN 24
       komchadluek
       ข่าวสดออนไลน์
       
       เรียบเรียงโดย วัลย์ลดา หาญยุทธ
       
       
       

ข่าวยอดนิยม