บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก

       

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) เป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติในรูปแบบเยอรมัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยอาเค่น (RWTH-Aachen University) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
       
       TGGS ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอาเค่น เน้นให้นักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยกับอุตสาหกรรม (Industrial Internship and research) โดยมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนและวิจัยรูปแบบอุคสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นนำโจทย์และความต้องการจริงจากอุตสาหกรรมมาเป็นหัวข้องานวิจัยแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และความพร้อมในการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม อีกทั้งได้ทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ จากทั้งในประเทศและจากทั่วโลก


       หลักสูตรและแขนงวิชาที่เปิดสอนที่ TGGS ระดับปริญญาโท รวม 4 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ)
       1.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (Master of Engineering in Electrical and Information Engineering) โดยมี 3 แขนงวิชาย่อยคือ
       - แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Communications Engineering (CE))
       - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน (Electrical Power and Energy Engineering (EPE))
       - แขนงวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ (Software Systems Engineering (SSE))
       
       2. วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (Master of Engineering in Mechanical and Automotive Engineering) โดยมี 2 แขนงวิชาย่อยคือ
       - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ (Mechanical Engineering Simulation & Design (MESD))
       - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Safety and Assessment Engineering (ASAE))
       
       3.วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (Master of Engineering in Chemical and Process Engineering)
       4.วิศวกรรมวัสดุและการผลิต (Master of Engineering in Materials and
       

       ระดับปริญญาเอก รวม 3 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ)
       1.วิศวกรรมไฟฟ้า (Doctor of Engineering in Electrical and Software Systems Engineering)
       2.วิศวกรรมเครื่องกล (Doctor of Engineering in Mechanical Engineering)
       3.วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (Doctor of Engineering in Chemical and Process Engineering)
       

       ในปีนี้มีโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจและสมัครเรียนกับ TGGS จะมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรม “RWTH Summer School 2016” เป็นเวลา 2 อาทิตย์ ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนหลักสูตร ซึ่งมีมูลค่ากว่า 72,000 บาท (ผู้เข้าร่วมเพียงแค่ออกค่าเดินทางเอง) หลักสูตรภาคฤดูร้อนนี้จัดเป็นประจำทุกปีโดยมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี และของโลก หลักสูตรภาคฤดูร้อนนี้จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ และผู้สำเร็จหลักสูตรยังจะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย ซึ่งโอกาสพิเศษนี้มีให้เฉพาะกับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ TGGS เท่านั้น และมีเป็นประจำทุกปี
       
       สนใจสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกับ TGGS สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ TGGS
       โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 2931 อีเมล์: admissions@tggs-bangkok.org สามารถ Download ใบสมัครและข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่ www.tggs.kmutnb.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน (มจพ.) ชั้น 3 (TGGS)