QS จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2016 จุฬาฯ คว้าที่ 1

ผู้จัดการออนไลน์

       

        ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจจำนวนไม่น้อยซึ่งนิสิตนักศึกษารู้จักกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะจุฬาฯ เกษตรศาสตร์ มธ.ฯลฯ ในครั้งนี้ Life on campus นำผลจากสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก “Quacquarelli Symonds หรือ QS ที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยจำนวน 10 อันดับ 2016 จะมีมหาวิทยาลัยใดติดโพลนี้บ้างต้องมาดูกัน
       

        
         เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด 7 ด้าน
       

        1. Academic Reputation (30%) : พิจารณาความมีชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนักวิชาการ โดย QS จะส่งแบบสำรวจออนไลน์ถึงนักวิชาการ “Worldwide academics” จากแหล่งต่างๆ
       
        2. Employer Reputation (20%): พิจารณาความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อผู้จ้างงาน โดย QS ส่ง แบบสำรวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
       
        3. Faculty/student ratio (15%) : สัดส่วนของอาจารย์หรือลูกจ้างในสถาบันที่ทำงานเต็มเวลากับนิสิตนักศึกษา
       
        4. Citations per paper (10%) : and papers per faculty (10%) ทั้งสองหัวข้อได้มาจากการสืบค้นฐานข้อมูล Scopus จะได้ออกมาเป็น จำนวนการถูกอ้างอิงต่อบทความ และ จำนวนการถูกอ้างอิงต่อหัวอาจารย์
       
        5. Staff with a PhD (5%) : เป็นเกณฑ์วัดใหม่ที่นำมาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย 2016 โดยจะพิจารณาจากจำนวนอาจารย์หรือบุคลากรในองค์กรที่เรียบจบในระดับปริญญาเอก
       
        6. Proportion of international faculty (2.5%) and proportion of international students (2.5%) สำหรับในด้านนี้ต้องการวัดระดับความอินเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ต่างชาติและจำนวนนักเรียนต่างชาติที่สนใจเข้าเรียน
       
        7.Proportion of inbound exchange students (2.5%) and proportion of outbound exchange students (2.5%) มาถึงเกณฑ์ด้านสุดท้าย ไม่ได้ใช้ในการจัดอันดับโลก สร้างขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัยเอเชียเท่านั้น สัดส่วนดังกล่าวพิจารณาจาก  จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาจากสถาบันในต่างประเทศและจำนวนนักศึกษาของสถาบัน ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
       
       
        10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย 2016
       
        
         10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
       

        มหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นสถาบันที่ผลิศวิศวกรที่มีคุณภาพอันดับต้นๆ ในไทย เข้ามาเป็นอันดับ 10 ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในไทย 2016 และในระดับเอเชียได้อันดับ 251 และได้อันดับที่ 251 ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแบ่งเป็นสาขา
       
        มีจำนวนผู้เรียน 24,777 คน ในระดับปริญญาโทร้อยละ 16 และปริญญาตรีร้อยละ 84 มีนักศึกษาต่างชาติ 63 คน มีบุคลากรที่เรียนจบปริญญาเอกร้อยละ 49.7
       
       
       9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
       

        มทส.เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกในไทยและเป็นต้นแบบของการจัดการสหกิจศึกษา ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาเมื่อพ.ศ.2533 . มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริม เสรีภาพทางวิชาการ ทั้งในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียปี 2016 ที่ 251 มีอัตราส่วนจำนวนบุคลากรที่เรียนจบด็อกเตอร์สูงถึง 95.1% มีนักศึกษาทั้งสิ้น 12,645 คน ร้อยละ 10 อยู่ในระดับปริญญาโท เป็นต่างชาติ 89 คน
       
       
       8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       

        ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1967 และเป็นผู้นำด้านวิจัยในเอเชีย มีตราประจำสถาบันคือ อักษร ม.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ และ จักรกับตรีศูล และมีดอกไม้ประจำสถาบันที่สวยงาม คือ ดอกศรีตรัง ในปี 2016 ได้อันดับที่ 185 มหาวิทยาลัยเอเชีย, อันดับ 151 สาขาวนศาสตร์เกษตรศาสตร์ และอันดับที่ 701 มหาวิทยาลัยโลก
       
        มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 39,411 คน บุคลกรในมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 48.6 หรือ 1382 คน และทางด้านชื่อเสียงวิชาการนั้นได้ร้อยละ 44.2
       
       7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       

        อุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า "มอดินแดง" สีประจำสถาบัน คือ สีดินแดง ที่มีความหมายโยงไปถึงลักษณะและชื่อของพื้นที่ซึ่งเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดงหรือที่เรียกว่า "มอดินแดง" อันซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และมีดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกกัลปพฤกษ์สีสวยสดงดงาม
       
        ได้อันดับที่ 165 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย 2016 ทางด้านสาขาวิชา Medicine ก็ได้ 301 ส่วนในปี 2015 ที่ผ่านได้อันดับที่ 701 มหาวิทยาลัยโลก มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 33,220 คน และมีบุคลกรในมหาวิทยาลัยที่เรียนจบปริญญาเอก 1,403 คน
       
       6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       

        เช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยเหมือนกัน มีทั้งหลักสูตรปกติ สองภาษาและนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี, โท และเอก
       
        ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย 2016 ได้อันดับที่ 161 ตัวชี้วัดด้านการอ้างอิงงานวิจัยอยู่ที่ร้อยละ 72.1 ส่วนในปี 2015 ก็คว้าอันดับได้ถึง 3 การจัดอันดับ ได้แก่ อันดับที่ 701 มหาวิทยาลัยโลก,อันดับ 401 สาขาวิชา Computer science and information system และ Engineering and Technology
       
       
       5.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       

        นอกจากของกินในรั้วและริมม.จะอร่อยแล้ว ด้านวิชาการม.เกษตรก็ไม่แพ้ใคร สถาบันแห่งนี้มีด้วยกัน 4 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ปี 2015 ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ 651 และอันดับที่ 400 สาขาวิชา Engineering and Technology ส่วนในปี 2016 นี้ นอกจากจะได้อันดับที่ 129 มหาวิทยาลัยเอเชียแล้ว ยังได้อันดับที่ 47 สาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ มีจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 67,148 คน
       
       4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       

        หากนึกถึงมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ มช.หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นๆ ที่ทุกคนจะต้องนึกถึง ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นแวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อากาศดีและวัฒนธรรมที่น่ารักอย่าง ประเพณีรับน้องขึ้นดอย และ ประเพณีรับน้องรถไฟ  เป็นต้น
        ปี 2015 ได้อันดับที่ 551 มหาวิทยาลัยโลก, อันดับที่ 394 สาขาวิชา Life Science and medicine ส่วนปี 2016 ได้อันดับที่ 104 มหาวิทยาลัยเอเชีย มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เรียนจบปริญญาเอกร้อยละ 73.8 มีจำนวนนิสิตนักศึกษาทั้งสิ้น 35,218 คน และ ได้อันดับที่ 101 สาขาเกษตรศาสตร์และวนศาสตร์
       
        3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       

        เดิมมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย สถาปนาเมื่อค.ศ.1934 มีวลีอมตะที่รู้จักกันดี อย่าง "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"
       

        เมื่อพูดถึงผลการจับอันดับจาก QS จะพบว่ามธ.ได้ Star Rate 4 ดาว เต็มห้า ซึ่งพิจารณาจากงานวิจัย การสอน การจ้างงาน และอื่นๆ ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่ได้รับดาว ปี 2016 อยู่อันดับที่ 101 มหาวิทยาลัยเอเชีย, อันดับ 151 สาขา Business &management Studies ,อันดับที่ 201 สาขา Modern Language และอันดับที่ 401 Computer science and information system ส่วนปี 2015 ได้อันดับที่ 601 มหาวิทยาลัยโลก
       
       
       2.มหาวิทยาลัยมหิดล
       

        ถูกขนานนามว่า ‘Wisdom of Land’ หรือ ‘ปัญญาของแผ่นดิน’ ได้รับความนิยมอย่างมากในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ และเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมถึงสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)
       
        ปี 2015 ติดอันดับที่ 295 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2016 ติดอันดับที่ 61 มหาวิทยาลัยเอเชีย สัดส่วนของอาจารย์หรือลูกจ้างในสถาบันที่ทำงานเต็มเวลากับนิสิตนักศึกษาสูงถึงร้อยละ 90 คะแนนรวม 62.50 คะแนน มีอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่จบปริญญาเอก 2,239 คน ผู้เรียนทั้งสิ้น 28,491 คน เป็นต่างชาติ 969 คน นอกจากนี้ยังติดอันดับในสาขาวิชามากมายเช่น Medicine ,Modern Language ,Chemistry และ Pharmacy เป็นต้น
       
       
       1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       

        มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาแห่งแรกในไทย ก่อตั้งเมื่อ 26 มีนาคม 1917 และเป็นแห่งแรกใช้คำว่า "นิสิต" เรียกผู้เข้าศึกษาในสถาบัน โดยนิสิต แปลว่า ผู้อาศัย นั่นเอง จุฬาฯ ถือเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายคน การเรียนการสอนประกอบด้วย 19 คณะ และ 1 สำนักวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และมีหน่วยงานประเภท วิทยาลัย 3 แห่ง บัณฑิตวิทยาลัย 1 แห่ง สถาบัน 14 แห่ง และสถาบันสมทบอีก 2 สถาบัน จำนวนหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 506 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี 113 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 393 หลักสูตร ในจำนวนนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 87 หลักสูตร และมีนิสิตกว่า 37,268 คน
       
        ในปี 2016 นี้จุฬาฯ ได้อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย, อันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย และมีสาขาวิชามากมายตั้งแต่ วิศวกรรมเคมี, ภูมิศาสตร์, คณิตศาสตร์, ธุรกิจและการจัดการ, เภสัชศาสตร์ และอื่นๆ รวมกันแล้ว 18 สาขาวิชาที่ติดอันดับการจัดอันดับจาก QS โดยสาขาวิศวกรรมเคมีสูงสุดอยู่ที่อันดับ 51 คะแนนโดยรวมจากการใช้เกณฑ์ชี้วัดได้ร้อยละ 71.40 และคะแนนความชื่อเสียงด้านวิชาการร้อยละ 71.2
       

       

        จริงๆ แล้วยังมีอีกสองมหาวิทยาลัยที่ติดลำดับเอเชียด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้ามาในการจัดอันดับ 10 อันดับของ QS นั่นคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชียปี 2016 อยู่อันดับที่ 301 ตกมาจากปี 2015 ที่ได้ 251 ด้านบทความถูกอ้างอิงร้อยละ 51.6 มีนิสิตทั้งหมด 20,061 คน และมีบุคลากรที่เรียบจบระดับปริญญาเอกถึง 534 คน
       
        มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อันดับที่ 301 ของมหาวิทยาลัยเอเชียปี 2016 ส่วนปี 2015 ได้ 251 เท่ากับมศว. มีบุคลากรในระดับปริญญาเอกร้อยละ 61.3 คือ 931 คน จำนวนนิสิตนักศึกษาทั้งสิ้น 22,238 คน โดยในระดับปริญญาร้อยละ 15 และปริญญาตรีร้อยละ 85
       
       ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ
       www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
       th.wikipedia.org
       eduzones.com
       www.thaigoodview.com
       www.admission.in.th
       admission.kmutt.ac.th
       liuxue360.com
       prcmu.cmu.ac.th
       www.glurr.com
       mahidol.ac.th
       www.chula.ac.th
       www.enn.co.th
       www.phitsanulokhotnews.com
       เรียบเรียงโดย : วัลย์ลดา หาญยุทธ
       
       
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้