สร้างครูของแผ่นดิน ทำดีตามรอยพ่อ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภูมิพลังเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานการประกาศผลรางวัล ยุวภูมิพลังเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 สร้าง “ครูของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นครูต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมรับโล่เกียรติยศ
       

       ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ ประธานโครงการยุวภูมิพลังเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ในฐานะตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภูมิพลังเพื่อแผ่นดินสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการจัดงานประกาศผลรางวัล ยุวภูมิพลังเพื่อแผ่นดินรุ่นที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม โครงการยุวภูมิพลังเพื่อแผ่นดินรุ่นที่ 1 เพื่อสร้าง “ครูของแผ่นดิน : ทำดีตามรอยพ่อ” ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปสู่การปฏิบัติจริง
       
       ทั้งนี้ มีการนำครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 มีโรงเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา และสิงห์บุรี ส่งครูเข้าร่วมรวม 20 โรงเรียน จำนวน 40 คน เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ครูของแผ่นดินทั้ง 40 คนนี้ได้ไปขยายผลและสร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อให้นักเรียนจัดทำเป็นโครงงานตามรอยพระราชดำริที่พัฒนาชุมชนตนเองให้ได้อย่างยั่งยืนและส่งโครงงานที่พัฒนาและได้ผลในทางปฏิบัติมาเข้าร่วมการประกวดกันในครั้งนี้
       
       ดร.วัฒนาฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานประกวดครั้งนี้มีการคัดเลือกโรงเรียนให้มอบรางวัลผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 โรงเรียน เพื่อได้รับการตัดสินให้ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงิน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
       
       โรงเรียนชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
       
       สำหรับรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
       
       อนึ่ง โครงการยุวภูมิพลังเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ให้ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสืบสานแนวพระราชดำริให้ยั่งยืนสืบต่อไปยังครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สร้างเครือข่ายนักเรียนให้ร่วมกันพัฒนาชุมชนและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสานแนวพระราชดำริ สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างลึกซึ้ง
       

       (ข่าวประชาสัมพันธ์)
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้