'สตาร์ทอัป' เตรียมยื่นแผนปีหน้ากองทุน กทปส. อัดเงินหนุนอีก 1,500 ล้านบาท

       

กทปส. กางแผน 5 ปี ขยายเงินลงทุนไปสู่บริษัทสตาร์ทอัป รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร่วมหนุนไทยแลนด์ 4.0 ตั้งแต่ฐานราก เผยเตรียมจัดสรรเงินทุนในปี 2561 มากกว่า 1,500 ล้านบาท
       
       นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้ทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) เพื่อสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คาดว่าจะประกาศใช้พร้อมกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หลังจากมีกรรมการกสทช. ชุดใหม่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในปลายปี 2560 นี้


       
       ทั้งนี้ ในแผนได้เปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบเอสเอ็มอีวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัป ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศ สามารถมีส่วนร่วมในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน โดยเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท 
       
       อย่างไรก็ตาม การจัดสรรเงินกองทุนในปี 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนเปิดกว้าง จำนวน 300 ล้านบาท, ทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 670 ล้านบาท,
       
       ทุนต่อเนื่องสำหรับโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน จำนวน 30 ล้านบาท และ การสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 500 ล้านบาท โดยจะนำเข้าที่ประชุมกสทช.พิจารณาต่อไป
       
       ส่วนการจัดสรรทุนประจำปี 2560 จะดำเนินการเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน อาทิ โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน
       
       เบื้องต้น กทปส. ได้วางกรอบของสตาร์ทอัปที่จะเข้าไปลงทุนให้ครอบคลุมใน 5 ภาคส่วนหลัก ประกอบไปด้วย 1.เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้ บริการด้านการเงินและการลงทุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
       
       2.เทคโนโลยีทางการเกษตร (Smart Agriculture) การสนับสนุนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเป็น เครื่องมือในการจัดการข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์และใช้ ประโยชน์ในทางด้านการเกษตร 3.เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุ ณภาพของบริการชุมชน
       
       4.เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Smart Health) การสนับสนุนการนำเทคโนโลยี สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายสุดท้าย คือ เพื่อให้ประชากรของประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมีสุขภาพที่ดี อยู่อย่างมีความสุข และ 5.การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) การสนับสนุนการป้องกันภัยคุ กคามอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มี ผลกระทบต่อตัวผู้ใช้งานและทรั พย์สิน