กสทช. ยอมให้ผู้ประกอบการลดค่าเช่ามัคทีวีดิจิทัล 22-26%

update:

       

       กสทช. มีมติอนุมัติให้ปรับลดค่าเช่า MUX ของ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก Thai PBS และกรมประชาสัมพันธ์ ลงจากเดิม 22-26% พร้อมทั้งมีมติอนุมัติให้คืนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มได้ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
       

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (13 มิ.ย. 2561) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX)
       
       ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และกรมประชาสัมพันธ์ จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่ ตามมติที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองงาน กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ดังนี้
       
       1. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.5 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.5 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.72 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง(HD) 14.16 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 26%


       2. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือนโดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) อยู่ที่ 4.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 13.8 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 22%


       3. กรมประชาสัมพันธ์ อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) 3.6 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง (HD) 10.8 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการปรับลดจากอัตราเดิมที่ อัตราค่าเช่าฯ ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ(SD) อยู่ที่ 4.65 ล้านบาท/เดือน และช่องรายการประเภทความคมชัดสูง(HD) 13.95 ล้านบาท/เดือน เท่ากับปรับลดลง 23%
       
       4. อัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามข้อ 1-3 ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2561 และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการทบทวนอัตราเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด


       สำหรับ กรณีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อยู่ในขั้นตอนของการนำส่งข้อมูล ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่นำส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 มิ.ย. จะถือว่าสละสิทธิในการเสนออัตราค่าเช่าโครงข่ายใหม่ โดยกสทช.จะพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าโครงข่ายให้เป็นไปตามต้นทุน และสัดส่วนของโครงข่ายอื่นตามที่บอร์ดได้ประกาศไปแล้ว ทั้งนี้กสทช.จะพิจารณาให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ โดยกสทช.จะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 27 มิ.ย.นี้
       
       ***สหภาพ อสมท พบ กสทช. ยันทีวีควรเคลียร์หนี้ก่อนย้ายมัค
       

       

       นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้ายื่นหนังสือกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้กสทช.เพิ่ม ข้อกำหนดที่รัดกุมกรณีการชำระค่าบริการโครงข่ายดิจิทัลทีวี
       
       สหภาพฯ เห็นว่า กรรมการ กสทช. ควรมีกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกรณียุติการให้บริการโครงข่ายเพื่อประโยชน์ของทุกสถานี ทั้งนี้กสทช.ควรให้ความชัดเจนว่าหากว่าสถานีโทรทัศน์ต้องการย้ายจากผู้ให้บริการโครงข่ายเดิม ไปยัง ผู้ให้บริการโครงข่ายใหม่ แต่ยังมีค่าบริการหรือนี่ค้างชำระอยู่ควรต้องมีการชำระหนี้หรือจะมีแนวทางในการชำระเงินก่อนจะย้ายไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้รับเสียประโยชน์
       
       ประธานสหภาพฯ อสมท มองว่า ผู้ให้บริการมัคล้วนเป็นหน่วยงานของรัฐ การค้างชำระค่าบริการโครงข่ายเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้รัฐ ดังนั้นควรมีกฏที่ชัดเจนหากจะยุติการให้บริการเพื่อเป็นบรรทัดฐ่นที่ชัดเจนและไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน จณะเดียวกันต้องมีกระบวนการเคลียร์หนี้ที่ชัดเจนก่อนจะย้ายมัต ซึ่งเลขาธิดาร กสทช ได้ตอบรับแนวทางของอสมท ว่าเป็นแนวทางที่ดี
       
       ***รับคืนเลขหมายโทรศัพท์มือถือ
       
       นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม กรณีเป็นเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม
       
       ทั้งนี้ ให้การรับคืนเลขหมายฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ กสทช. มีมติรับคืน และสำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือยืนยันยอมรับเงื่อนไขจากผู้ที่ส่งคืนเลขหมายแล้ว พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้เร่งรัดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด ให้จัดทำระบบเพื่อรองรับการส่งคืนกลุ่มเลขหมายที่แบบไม่เต็มกลุ่ม
       
       เพื่อรองรับกรณีที่มีผู้ใช้บริการ ตามแนวทางและวิธีการที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยจะต้องเป็นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการผลกระทบต่อผู้ใช้บริการได้ ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ