กสทช.ไฟเขียว ทีโอที-กสทฯ รวมคลื่นไปอยู่บริษัทใหม่ได้ไม่ผิดกฎหมาย

ผู้จัดการออนไลน์

       

       บอร์ด กสทช.มีมติตอบหนังสือกระทรวงดีอี อนุมัติ ทีโอที-กสท โทรคมนาคม ควบรวมได้คลื่นยังคงอยู่ไม่ผิดกฎหมาย พร้อมกำหนดวันสิ้นสุดมาตรการเยียวยาคลื่น 1800 MHz วันที่ 15 ธ.ค.2561
       

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.อนุมัติให้การควบรวมบริษัทของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สามารถทำได้ตามนัยมาตรา 153 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยคลื่นความถี่ที่ทั้งสองบริษัทถืออยู่ จะยังคงอยู่ในบริษัทใหม่ที่ควบรวม ไม่ขัดต่อ ม.46 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ. กสทช.)
       
       พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดว่า “ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาต จะโอนให้แก่กันมิได้” ดังนั้น กสทช.จะดำเนินการทำจดหมายตอบกลับไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ ดีอี ตามที่สอบถามมาว่าสามารถควบรวมกันได้ และคลื่นที่มีอยู่ก็จะตามไปอยู่กับบริษัทใหม่ที่ควบรวม คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.มีมติเห็นชอบและรับรองผลการประมูลคลื่นประมูลคลื่น 900 MHz (890-895/ 935-940 MHz) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2561 โดยมีบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล ได้คลื่นความถี่ 1 ชุดคลื่นความถี่ ขนาด 2x5 MHz อายุใบอนุญาต 15 ปี ไปครอง ในราคา 38,064,000,000 บาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 2,664,480,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,728,480,000 บาท
       
       ทั้งนี้ ดีแทค ไตรเน็ต ต้องชำระเงินค่าประมูลคลื่นงวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4,020,000,000 บาท เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 281,400,000 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระในงวดที่ 1 ทั้งสิ้น 4,301,400,000 บาท ภายในเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จะครบกำหนดในวันที่ 29 ม.ค.2562)
       
       อีกทั้งยังมีมติ กำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ณ เวลา 23.59.59 น. ของวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถแจ้งการหยุดให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
       
       นายฐากร กล่าวว่า กสทช.ยังได้มีมติอนุมัติให้สำนักงาน กสทช.ลงนามในสัญญาก่อสร้างสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรอบวงเงิน 2,643,000,000 บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ 2,835,444,000 บาท อยู่ 192,444,000 บาท.
       
คำสำคัญ : กสท, กสทช., ทีโอที

ข่าวCyber BIZ

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้