ชี้ข้าราชการ-ผู้นำชุมชน เอี่ยวหาผลประโยชน์โครงการ 9101 ต.บัวบาน

update:

       

       กาฬสินธุ์-คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ 9101 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลสอบ จัดซื้อปัจจัยการผลิต ต.บัวบาน พบข้าราชการและผู้นำชุมชนร่วมกันเอื้อประโยชน์นายทุน แสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปปท.เขต 4 และหน่วยงานต้นสังกัด จัดการ
       


       จากกรณีชาวบ้านพบความผิดปกติการซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะต.บัวบาน อ.ยางตลาด, อ.นาคู, อ.กุฉินารายณ์, อ.ห้วยผึ้ง, อ.เขาวง และอ.สมเด็จ เนื่องจากจัดซื้อปัจจัยการผลิตราคาแพงกว่าตลาด จนชาวบ้านต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องทุกข์กับพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเรียกร้องให้ตรวจสอบ กระทั่งนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ หากพบทุจริตจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
       
       ล่าสุดวันนี้ (16พ.ค.61) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ประชุมร่วมกันสรุปผลการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูด้านการเกษตรแก่เกษตรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2560 จ.กาฬสินธุ์ ของ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
       

       พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ 9101 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าหลังได้รับการร้องเรียนและนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจริงในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการตรวจสอบการกำหนดราคาการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และการกำหนดราคาซื้ออาหารปลา การซื้อปุ๋ยอินทรีย์แต่นำสารปรับปรุงดินไปแจกจ่าย การจัดส่งพันธุ์กบผิดสเปก รวมทั้งหลักฐานเปิดบัญชีธนาคาร หนังสือสัญญาซื้อขาย หลักฐานจ่ายเงิน และหลักฐานใบเสร็จรับเงินของร้านคู่สัญญา
       
       ผลสรุปของคณะกรรมการ พบว่าคณะกรรมการระดับชุมชน ซึ่งมีผู้นำชุมชน 16 คน และข้าราชการ 1 คน รวม 17 คน ในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีพฤติการณ์ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตโดยมิชอบ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน และหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จัดซื้อวัสดุปัจจัยการผลิตแพงกว่าราคาท้องตลาด ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้อง และนายทุน
       
       สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ จ.กาฬสินธุ์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เข้าข่ายผิดกรณีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ตามมาตรา 85 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
       

       

       พ.อ.มานพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปผลสอบรายงานไปยังนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา และรายงานไปยังเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร แม่ทัพภาค 2 กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 แล้ว พร้อมกับสรุปผลสอบส่งไปยัง ปปท.เขต 4 ขอนแก่น และหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งปกครองจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ส่วนเรื่องร้านค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญากับชุมชนบัวบานนั้น ได้ส่งเรื่องไปยังสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ และสำนักงานพาณิชย์จ.กาฬสินธุ์ดำเนินการเข้าตรวจสอบต่อไป