MGR Online คว้า 3 รางวัล ข่าวดิจิทัลปี 61 ภาพข่าวยอดเยี่ยม-อินโฟฯ ดีเด่น-ชมเชยข่าววิทยาศาสตร์

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” (Digital News Excellence Awards 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เว็บไซต์ MGR Online คว้า 3 รางวัลจากการประกวดข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ภาพข่าวยอดเยี่ยม อินโฟกราฟิกดีเด่น และข่าววิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย
       

       วันนี้ (11 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.00 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” (Digital News Excellence Awards 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดให้มีการประกวดใน 8 ประเภทข่าว ได้แก่ 1. ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) 2. ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) (ที่เป็นการพัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์) 3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) (ครอบคลุมข่าวด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สตรี ฯลฯ) 4. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) 5. ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) 6. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม (Children’s Rights News) สนับสนุนรางวัลโดยองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) 7. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยยอดเยี่ยม (Science, Technology and Innovation in Thailand News) สนับสนุนรางวัลโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA หรือ สวทช.) และ 8. ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalist) สนับสนุนรางวัลโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
       
       โดยปีนี้มีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 97 ผลงาน มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยผลงานประเภทที่ส่งเข้าประกวดมากที่สุด ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม, รองลงมาเป็นประเภท ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม และประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม ตามลำดับ ใน 8 ประเภทข่าว
       
       ในปีนี้พิเศษสำหรับประเภทรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท 2. รางวัลชมเชย ประเภทข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 25,000 บาท 3. รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล สำหรับประเภทข่าวที่ 2-8) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท 4. รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล สำหรับประเภทข่าวที่ 2-8) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
       
       ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่ยุติและคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัล หรือมีมติไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลในบางประเภท
       
        สำหรับเกณฑ์การตัดสินข่าวที่ได้รับรางวัล 5 ข้อ ได้แก่
       
        1. ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร จรรโลงสังคม
        2. ข่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
        3. ข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
        4. ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
        5. ข่าวที่เลือกการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความเข้าใจชัดเจน
       
        ในการตัดสินรางวัลประกวดข่าวครั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์, นักสื่อสารมวลชนอาวุโส, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ กฎหมาย สิทธิเด็ก และนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยมีนายก้าวโรจน์ สุตาภักดี นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ, กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด, คุณจักรพันธ์ วงศ์สลับสี ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และที่ปรึกษาบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด, คุณสวิชย์ บำรุงสุข ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, กรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ และผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ บริษัท สยามรัฐ จำกัด, นางสาวณัฐฐา กีนะพันธ์ นักวิชาการจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเลือก ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ณ อาคารยูไนเต็ด ชั้น 15 สีลม
       
       ทั้งนี้ เว็บไซต์ MGR Online ได้รับรางวัลประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ชื่อข่าว : ข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหล เราจะได้อะไรเป็นของแถม, รางวัลชมเชยข่าววิทยาศาสตร์ฯ ชื่อข่าว : นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา, ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ชื่อข่าว: ตำรวจกองปราบปราม บุกเข้าจับกุม ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม ทนายร่างทรง 4 จี ในข้อหารุกป่า
       
       สำหรับรายชื่อผลการตัดสินการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561” มีดังต่อไปนี้
       
       1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
       ชื่อข่าว : รายงานพิเศษชุด โกงงบอาหารกลางวัน?
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : ย้ายค่าย ได้โปร(ลับ) EP.1 - EP.3
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด 
       Website : www.thairath.co.th
       
       ชื่อข่าว : ล้วงเล่ห์ขายครีม EP.1 - EP.4
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด Website : www.thairath.co.th
       
       2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว: รายงานพิเศษชุด เล่ห์ ลวง โลภ แชร์ลูกโซ่
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : รายงานพิเศษชุด “นาก” ทูตแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำ
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       ชื่อข่าว : รายงานพิเศษ “สาวไลฟ์สดโดดพระราม 8”
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
       Website : www.thairath.co.th
       
       3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : “ขอวาฬนำร่องครีบสั้น” สัตว์ตัวสุดท้ายสังเวยชีวิต “เหยื่อขยะ”
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       ชื่อข่าว : หนีนรกที่บาห์เรน EP.1-3
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
       Website: www.thairath.co.th
       
       ชื่อข่าว : ผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำเพราะ “สังคมไม่ให้โอกาส หรือกลัวตราบาปในใจ”
       ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด
       Website : www.pptvthailand.com
       
       4. ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : ชัวร์ก่อนแชร์ : มันหมูเป็นอาหารสุขภาพอันดับ 8 ของโลก จริงหรือ?
       ชื่อองค์กร : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
       Website : www.TNAMCOT.com
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : “เกาะลิง” คุกหรือสวรรค์
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       ชื่อข่าว : ตีป้อม ROV แก้ติด ร.
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : ข้อมูลบัตรประชาชนรั่วไหล เราจะได้อะไรเป็นของแถม
       ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด
       Website : www.mgronline.com
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : 9 สัญญาณเตือนน่าสงสัย? ที่คุณอาจเป็นโรคซึมเศร้า
       ชื่อองค์กร : บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
       Website : https://www.daradaily.com/
       
       ชื่อข่าว : รถไฟฟ้า BTS เสียได้เงินคืนไหม?
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       6. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมสิทธิเด็กยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : “ครูนอกกรอบ” เด็กทุกคนเป็นที่ 1 ของผม
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : หรือเพราะแค่ “ไร้สัญชาติ” โอกาสจึงเป็นแค่ความฝัน
       ชื่อองค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       Website : http://www.thaipbs.or.th/
       
       ชื่อข่าว : อึ้ง! เด็ก 7 ขวบเริ่มเล่นพนัน ลูก ตร.ติดหนี้บอล เข้าข่ายโรคจิตเวช สมองขาดคันเบรก
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
       Website : www.thairath.co.th
       
       7. ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : เปิดใจหมอไทยคนแรก คว้าที่ 1 งานวิจัยโลก รักษาผมร่วงศีรษะล้านจากพันธุกรรม
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
       Website : www.thairath.co.th
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : นักธรณีฟิสิกส์พบโครงสรร้างปริศนาใต้วัดไชยฯ อยุธยา
       ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด
       Website : www.mgronline.com
       
       ชื่อข่าว: “ไขมันทรานส์” คืออะไร ถึงคร่าคนได้ทั้งโลก 5 แสนคนต่อปี
       ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด
       Website : www.pptvthailand.com
       
       8. ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : ตำรวจกองปราบปราม บุกเข้าจับกุม ดร.สุกิจ พูนศรีเกษม ทนายร่างทรง 4 จี ในข้อหารุกป่า
       ชื่อองค์กร : บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด
       Website : www.mgronline.com
       
       รางวัลชมเชย 2 รางวัล
       
       ชื่อข่าว : น้ำใจคนไทยที่หน้าถ้าขุนน้ำนางนอน
       ชื่อองค์กร : บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด
       Website : www.pptvthailand.com
       
       ชื่อข่าว : เบี่ยงทางน้ำ
       ชื่อองค์กร : บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด
       Website : www.thairath.co.th
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
คำสำคัญ : ดิจิทัล , MGROnline

ข่าวOnline Section

ข่าวยอดนิยม