มท.สั่ง ผู้ว่าฯ ประเมินกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ร้อยละ 1 ให้ ขรก.ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด สังกัดมหาดไทย ปี 59

       

มท.สั่ง ผู้ว่าฯ ประเมิน ขรก.ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 59 ทั่วประเทศสังกัดมหาดไทย กว่าแสนคน ตามโควตาความดีความชอบกรณีพิเศษ 4,607 อัตรา เพื่อพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ร้อยละ 1 นอกเหนือจากโควตาปกติ
       
       วันนี้(17 ก.ค.) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใน ฐานะผอ.ศูนย์ฯระดับจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการประเมินผู้สมควรได้รับการจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ “เลื่อนเงินเดือน” ตามโควตาบำเหน็จความชอบอย่างเคร่งครัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 รวมถึงจัดทำบัญชีรายชื่อภายหลังทำการประเมินแล้วเสร็จ


       
       ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดโควตาการ “เลื่อนเงินเดือน”ของหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด จำนวน 4,571 อัตรา และผู้ปฏิบัติงานฯในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน 26 จังหวัด จำนวน 36 อัตรา รวม 4,607 อัตรา คำสั่ง ฉบับดังกล่าว ให้ทำการประเมิน และตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อย่างเข้มงวด เพื่อเลื่อนเงินเดือน และให้เป็นหลักฐานหากมีการทักท้วง โดยจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนจำนวนโควตาที่หน่วยงานต้นสังกัดทำการจัดสรรในระดับจังหวัด อย่างเคร่งครัด
       
       มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ ตามข้อเสนอของ กระทรวงยุติธรรม ให้พิจารณา “เลื่อนเงินเดือน” ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด นอกเหนือจากโควตาปกติของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินในแต่ละครึ่งปี ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนปกติกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณโดยข้าราชการตำรวจ ทหาร หรือข้าราชการที่ยังใช้ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดคือ เมื่อรวมกันขั้นปกติกับขั้นกรณีพิเศษแล้วต้องได้ 2 ขั้น สำหรับกรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.กำหนด
       
       ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ กระทรวงมหาดไทย มีกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประมาณ 100,000 คน .