ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินชายแดนใต้ ยกเว้น 3 อำเภอ “สุไหงโก-ลก-เบตง-แม่ลาน”

ผู้จัดการออนไลน์

       

       เว็บราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 3 จว.ชายแดนใต้ ยกเว้น 3 อำเภอ “สุไหงโก-ลก - เบตง - แม่ลาน”
       

       วันนี้ (13 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ลงวันที่ 20 ก.ค. 2548 และได้ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้มาตรการต่างๆ เข้าควบคุม ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป
       
       นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และ จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน เนื่องจากยังคงมีการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงเพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังมีศักยภาพในการปฏิบัติการ และยังมีความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงด้วยการใช้ความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่เพื่อทําร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์ อันเป็นการกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความปลอดภัยของประชาชน จึงสมควรขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดยะลา ยกเว้นอําเภอเบตง และ จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอําเภอแม่ลาน ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้