แพทยสภากำหนดเวลาเข้าเวร “หมอ” นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์

MGROnline

       

       แพทยสภาออกประกาศกำหนดกรอบเวลาทำงาน “หมอ” ชี้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชม./สัปดาห์ แพทย์อายุเกิน 55 ปี ควรรับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ ป้องกันทำงานหนัก
       

       วันนี้ (12 ต.ค.) ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา ได้ลงนามในประกาศแพทยสภา ที่ 104/2560 เรื่องการกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของแพทย์ภาครัฐ ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560 โดยระบุว่า เนื่องจากปรากฏว่า แพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลภาครัฐมีภารงานหนัก พักผ่อนน้อย มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 21 (1) แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 14 ก.ย. 2560 ให้ออกประกาศแพทยสภาเรื่องกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานพยาบาลภาครัฐจัดอัตรากำลังและระบบการทำงานของแพทย์ให้สอดคล้อง เหมาะสม
       
       ดังนั้น 1. แพทย์เพิ่มพูนทักษะ มีเวลาการทำงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการทำงานเวรอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ควรเกิน 16 ชั่วโมงติดต่อกัน 2. แพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี เป็นต้นไป ควรได้รับสิทธิ์งดอยู่เวรนอกเวลาราชการ