ไฟเขียว!! ย้าย ผอ.โรงเรียนประถม-มัธยม ใน กทม.50 ราย

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ที่ประชุม กศจ.อนุมัติโยกย้าย ผอ.สถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 45 ราย และ โรงเรียนประถมศึกษา 5 ราย รวม 50 ราย “การุณ” ย้ำ พิจารณารอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ อาทิ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ทำงาน ระบุ ยังมีตกค้างอีกกว่า 100 รายเตรียมเคลียร์อัตราว่างเดินหน้าต่อไป
       

       วันนี้ (11 ต.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กศจ.กรุงเทพฯ) ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี 2561 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม.1 และ สพม.2 จำนวน 45 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กรุงเทพฯ 5 ราย ดังนี้ นายโสภณ กมล ผอ.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็น ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผอ.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็น ผอ.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็น ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบ, นายสหชัย สาสวน ผอ.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เป็น ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, นางวรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็น ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา, นายเลิศศิลป์ รัตนมุกสิก ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เป็น ผอ.โรงเรียนหอวัง, นางสุมนา ธิกุลวงษ์ ผอ.โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เป็น ผอ.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า เป็น ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
       
       นายเกษม สมภักดี ผอ.โรงเรียนสิริรัตนาธร เป็น ผอ.โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2, นายสมพร สังวาระ ผอ.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็น ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผอ.โรงเรียนบางมดวิทยา เป็น ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์, นายพิทักษ์ เอ็นดู ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เป็น ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า, นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผอ.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็น ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, นายวิเชียร ชุติมาสกุล ผอ.โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เป็น ผอ.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผอ.โรงเรียนวัดอินทราราม เป็น ผอ.โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, นางบุสบง พรหมจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดพุทธบูชา เป็น ผอ.โรงเรียนสิริรัตนาธร, น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ผอ.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็น ผอ.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต, นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผอ.โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็น ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
       
       นายสุพจน์ หล้าธรรม ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็น ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์, นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็น ผอ.โรงเรียนศรีอยุธยาฯ, นายขวัญชัย ไกรธรรม ผอ.โรงเรียนปัญญาวรคุณ เป็น ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม, ร.ต.ทวีศักดิ์ ยศถา ผอ.โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็น ผอ.โรงเรียนบางกะปิ, ร.ต.ณรงค์ ประจวบวัน ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็น ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, น.ส.วรรณภา ทองสีไพล ผอ.โรงเรียนราชดำริ เป็น ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
       
       นายการุณ กล่าวด้วยว่า นายมนัส ปิ่นนิกร ผอ.โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็น ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, นางสุภาณี ธรรมาธิคม ผอ.โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็น ผอ.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์, นายรังสรรค์ นกสุกล ผอ.โรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา เป็น ผอ.โรงเรียนเทพลีลา, นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผอ.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เป็น ผอ.โรงเรียนบางมดวิทยา, นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ผอ.โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 เป็น ผอ.โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, นายเทพพร อาจเวทย์ ผอ.โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เป็น ผอ.โรงเรียนวัดพุทธบูชา, นายสายัณห์ ต่ายหลี ผอ.โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็น ผอ.โรงเรียนราชดำริ
        
       นายสุรสิทธิ์ เจริญวัย ผอ.โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม.10 เป็น ผอ.โรงเรียนนนทรีวิทยา, นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เป็น ผอ.โรงเรียนวัดราชบพิธ, นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผอ.โรงเรียนสุธีวิทยา สพม.4 เป็น ผอ.โรงเรียนราชวินิตบางเขน, น.ส.เยาวณี เสมา จากโรงเรียนวัดรางบัว เป็น ผอ.โรงเรียนปัญญาวรคุณ, นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผอ.โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็น ผอ.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ, นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผอ.โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เป็น ผอ.โรงเรียนวัดอินทราราม, นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผอ.โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม สพม.32 เป็น ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
       
       น.ส.อาภาพร วรรณสุนธยา ผอ.โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม.5 เป็น ผอ.โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา, น.ส.วิมลนาถ บัวแก้ว ผอ.โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เป็น ผอ.โรงเรียนสายปัญญา, นายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล ผอ.โรงเรียนแหลมบัววิทยา สพม.9 เป็น ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล ผอ.โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม.9 เป็น ผอ.โรงเรียนวัดรางบัว, นายสุรชัย โสภาพรม ผอ.โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม.29 เป็น ผอ.โรงเรียนกุนนทริรุทธารามวิทยาคม, นางปัณฑารีย์ บุญแรง ผอ.โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม.35 เป็น ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และ นายชัยเดช ไสยเดช โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม.5 เป็น ผอ.โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
       
       นายการุณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ นางจันทนา ทองศรีงาม จากโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เป็น ผอ.โรงเรียนพญาไท, นางพีรานุช ไชยพิเดช จากโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อุปถัมภ์) เป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์, นางภารดี ผางสง่า จากโรงเรียนวัดชนะสงคราม เป็น ผอ.โรงเรียนวัดอมรินทราราม, นายกฎทบวง รัตนพลที จากโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก และ นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์ จากโรงเรียนวัดโรงเข้ สพป.สมุทรสาคร เป็น ผอ.โรงเรียนวัดหนองบอนฯ
       
       “การพิจารณาย้ายครั้งนี้ เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว9 ปี 2554 และ ว24 ปี 2560 อย่างเคร่งครัด ผ่านการพิจารณาจากต้นสังกัด คือ สพม.กทม.1 สพม.กทม.เขต 2 และ สพป.กทม. ตรวจทานและรับรองข้อมูลผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) กทม. โดยดูจากผลการประเมินการทำงาน โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ยึด หลักฐานข้อมูลซึ่งมีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ เช่น วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ ประสบการณ์บริหารงานในสถานศึกษา วินัยและจรรยาบรรณ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาจากขนาดโรงเรียน โดยจากโรงเรียนขนาดเล็กมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดกลางมาเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้าย พบว่า ขาดคุณสมบัติ 2 ราย เนื่องจากดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่ครบ 24 เดือน คงเหลือผู้ยื่นคำร้อง 118 ราย จากนี้จะรวบรวมตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย และสอบคัดเลือกต่อไป” นายการุณ กล่าว
       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม