ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โบราณวัตถุฯ กระจายอำนาจการขึ้นทะเบียนไปสู่ อปท.

ผู้จัดการออนไลน์

       
       
       พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานแห่งชาติ เพื่อกระจายอำนาจการขึ้นทะเบียน การอนุรักษ์ดูแลรักษาโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ จากกรมศิลปากรลงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ อปท. มีอำนาจในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ ให้มีอำนาจในการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน หรือสถานที่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ที่ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใด หรือสถานที่ไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ก่อน อปท. สามารถทำได้ รวมทั้งมีอำนาจในการอนุรักษ์คุ้มครองรักษาปรับปรุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และสามารถออกข้อบัญญัติในการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้ ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าโบราณวัตถุ โบราณสถานใด ที่กรมศิลปากรจะเป็นผู้ดูแลเอง หรือจะให้ อปท. เป็นผู้ดูแลแทน

       

ข่าวยอดนิยม