GBC เห็นชอบเพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย-กัมพูชา

ผู้จัดการออนไลน์

       
       
       พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และสมเด็จพิชัยเสนา เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา (GBC) ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี

       
       การประชุม GBC ครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้มากขึ้น ได้แก่ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การฝึกการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดน การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การเพิ่มบทบาทสำนักงานประสานงานชายแดน รวมทั้งการจัดทำ Hotline ให้ครอบคลุมตลอดแนวพื้นที่ชายแดน ไทย - กัมพูชา อีกด้วย
       
       สำหรับการประชุม GBC ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 14 ฝ่ายกัมพูชารับเป็นเจ้าภาพ โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป
       
       นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้แสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เช่น ความร่วมมือด้านจุดผ่านแดน และการสัญจรข้ามแดน ด้านแรงงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้