CPF เดินหน้าฟื้นฟู “ป่าต้นน้ำ” ลุ่มน้ำป่าสัก จิตอาสาผนึกชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ผู้จัดการออนไลน์

       

        สู่ปีที่ 3 ภายใต้เป้าหมายปลูกป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก 5,971 ไร่ โครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและชุมชน รุกคืบหน้าอีกขั้น หลังจากที่ปลูกป่าไปแล้ว 3,171 ไร่ ล่าสุดซีพีเอฟจิตอาสาผนึกกำลังคนในชุมชนกว่า 500 คน สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่ม 12 ฝาย และเพาะกล้าไม้ เตรียมไว้ปลูกป่าเพิ่มเติมก่อนหน้าฝนนี้
       


        นพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ 5 ปี (ปี 2559 - 2563) สำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่เขาพระยาเดินธง ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์
        ในช่วงหน้าแล้งนี้ ซีพีเอฟจิตอาสาและชาวบ้านในชุมชนละแวกเขาพระยาเดินธงเกือบ 500 คน ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 12 ฝาย เป็นแบบกึ่งถาวร 2 ฝาย และฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก 10 ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนดิน ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูก จะเห็นว่าแต่ละจุดที่ทำฝาย เราต้องการกั้นกระแสน้ำฝนให้ไหลชะลอลงและแผ่กระจายออกเป็นวงกว้างให้ไปสร้างความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้มากที่สุด
       

       

        โดยเมื่อปี 2560 เราร่วมกันสร้างฝายแล้ว 24 ฝาย เป็นแบบกึ่งถาวร 4 ฝาย และฝายขนาดเล็กอีก 20 ฝาย พร้อมกับได้เตรียมเพาะกล้าไม้ไว้ปลูกเพิ่ม และซ่อมแซมในช่วงปีนี้อีกราว 2 แสนกล้า ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการได้เพาะกล้าไม้และทำการปลูกแล้วประมาณ 4 แสนกล้า
        สำหรับกล้าไม้ที่จะอยู่รอดและเติบโตเป็นป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน เราต้องคัดกล้าไม้ที่จะเอามาลง อายุของต้นกล้า 6-8 เดือน ซึ่งพันธมิตรของในโครงการฯ ทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการติดตามวัดผลเป็นระยะๆ นอกจากนี้ มีการแบ่งแปลงเป็น 3 ประเภท แบบแรกปลูกแบบพิถีพิถัน มีสายน้ำหยดและใช้น้ำช่วยทำให้ต้นไม้มีเปอร์เซนต์รอดสูง อีกแปลงหนึ่งเป็น แปลงที่เราเข้าไปปลูกเสริม มีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ และอีกแบบ อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างลาดชัน จากที่จะเข้าไปปลูกใหม่ จึงปล่อยให้เติบโตไปตามธรรมชาติ
        นพดล ย้ำว่า จนถึงขณะนี้เรามั่นใจว่าจะเดินหน้ากิจกรรมในโครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่าย ตั้งแต่บริษัท ซีพีเอฟจิตอาสาที่หมุนเวียนกันมาช่วยเหลือจากทุกภูมิภาค ส่วนภาครัฐก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีชุมชน 5 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้ทั้งการสนับสนุนและเข้ามาร่วมปลูกป่าในพื้นที่นี้
        ด้าน ชาตรี รักษาแผน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า “ภาคเอกชนนั้นมีส่วนสำคัญในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย มีการใช้ทรัพยากรในประเทศ ดังนั้นจึงควรมีส่วนร่วมสร้างทรัพยากรของชาติ มีความตระหนักและรับผิดชอบตอบแทนสังคมในสิ่งที่ใช้ไป เพื่อให้มีทรัพยากรหมุนเวียนไว้ใช้อย่างยั่งยืน”
        ในอนาคตอันใกล้โครงการนี้ มีแผนพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เพื่อเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศของป่า นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ได้ถูกออกแบบให้มีทั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ถนนลาดยางโดยรอบ สำหรับเป็นการเดินและวิ่ง ลานปั่นจักรยาน มีซุ้ม สกายวอล์กให้ชมวิวธรรมชาติโดยรอบป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีต่อไป
       

       โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง
        ภายใต้ โครงการเขาพระยาเดินธง “ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ 5 ปี (ปี 2559 - 2563) กำหนดเป้าหมายไว้ 5 ประการ
        1.ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำในลุ่มน้ำป่าสักพื้นที่เขาพระยาเดินธง ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เป็นการเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก
        2.ติดตามและวัดผลความหลากหลายทางชีวภาพของ พืช และสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น
        3.ร่วมลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากจำนวน CO2 ที่ต้นไม้กักเก็บ และการให้บริการระบบนิเวศของต้นไม้
        4.เป็นแหล่งพืชอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอยให้กับชุมชน สร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบ
        5.พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของชาติ ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ทั้งหมด 5,971 ไร่
        โครงการนี้จึงไปสานต่อภารกิจความยั่งยืนของซีพีเอฟ ในเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อม “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่” ภายใต้เป้าหมายการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นบทบาทของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมผลักดันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ในประเด็นเร่งด่วนเพื่อร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก และการสร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้