AIA แจงปลดพนักงาน แต่ธุรกิจโตตามแผน

MGROnline

       

       สะพัด AIA ฉลอง 80 ปีปลดพนักงานที่อายุงานเกิน 15 ปี บริษัทแจงการปรับโครงสร้างองค์กรมีมานานแล้วเพื่อเป็นการทำให้การดำเนินงานคล่องตัวมากขึ้น และยังมีการจ่ายสวัสดิการเกษียณอายุของบริษัทตามปกติ ยันไม่มีผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทแต่อย่างใด
       

       ผู้สึ่อข่าวรายงานว่า ทางบริษัทเอไอเอ ประเทศไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อสื่อมวลชนให้ทราบถึงกระแสข่าวกระจายส่งต่อกันในโลกโซเชียลฯ กรณี เอไอเอ ฉลอง 80 ปี ปลดออกพนักงาน ว่า บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ได้ดำเนินการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว
       
       ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย มีนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยพิจารณาอนุมัติให้พนักงานสามารถเกษียณอายุก่อนกำหนด และยังคงได้รับสวัสดิการการเกษียณอายุของบริษัทตามปกติ
       
       บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากเอไอเอ ประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง