ปตท.ยอดขายครึ่งปีทะลุ 1.1 ล้านล้านบาท-กำไรสุทธิ 3 หมื่นล.

MGROnline

       

       บมจ.ปตท. กำไรสุทธิครึ่งแรกปี 61 กว่า 3 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.6 พันล้านบาท หรือ 9.90% ขณะที่ยอดขายรวมกว่า 1.1 ล้านล้านบาท
        นางนิธิมา เทพวนังกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยกำไรสุทธิรวม 30,028.53 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.05 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 31,316.85 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.07 บาท ขณะที่งวด 6 เดือนกำไรสุทธิ 69,816.79 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.43 บาท เทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิ 77,484.74 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.68 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิลดลง 7,667.95 ล้านบาท หรือ 9.90%

        โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 61 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,111,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123,174 ล้านบาท หรือ 12.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบดูไบที่เพิ่มขึ้นจาก 51.4เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น 68.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือ 32.3%
        ขณะที่ในครึ่งแรกปีนี้ ปตท.และบริษัทย่อยมี EBITDA 190,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,644 ล้านบาท หรือ 16.2% โดยหลักจากธุรกิจการกลั่นที่ดีขึ้นจาก Accounting GRM ปรับสูงขึ้นจากกeไรสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณขายที่สูงขึ้น ผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจและผลิตฯ ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจก๊าซฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ โดยเฉพาะจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯที่ดีขึ้นทั้งปริมาณขายและราคาขายและจากธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติรวมถึงธุรกิจการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซฯที่ปรับตัวดีขึ้น
        ด้านค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 58,819 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาท จากปีก่อน 57,471 ล้านบาทโดยหลักจากธุรกิจก๊าซฯ ตามการรับรู้สินทรัพย์ที่พร้อมใช้งาน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 4,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท หรือ 7.6% จากปีก่อน 3,986 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) ที่มีราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบ
        นอกจากนี้ ปตท.และบริษัทย่อยมีขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,098 ล้านบาท จากครึ่งแรกปี 61 ที่มีกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 2,277 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากขาดทุนของสัญญาประกันความเสี่ยงทางการเงินและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ PTT International Trading Pte. Ltd.(PTTT) ปตท. และบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)รวมถึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 5,546 ล้านบาท จากปีก่อน 7,822 ล้านบาท เป็น 2,276 ล้านบาท
        ขณะเดียวกันในไตรมาสนี้ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (Non-recurring Items) ขณะที่ปี 60 ปตท. มี Nonrecurring Items จากรายได้เงินปันผลจากกองทุนรวม Principal Energy and Petrochemical Index Fund (EPIF) 4,310 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม 990 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 1,532 ล้านบาท หรือ 10.1% จาก 15,158 ล้านบาท เป็น 13,626 ล้านบาทในปีนี้