รมว.แรงงานยืนยันแรงานต่างด้าวได้รับสิทธิประกันสังคมอย่างเท่าเทียม

ผู้จัดการออนไลน์

       

       พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นทำตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นนโยบายระดับชาติ ที่ได้มุ่งเน้นจัดระบบการบริหารแรงงานต่างด้าวที่ดี แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย มีสวัสดิการที่ดีไปพร้อมกัน
       

       อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) และมีหนังสือเดินทาง (Passport) โดยตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ กันยายน 2561 ที่ผ่านมามีจำนวน 1,211,894 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 789,372 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 266,454 คน สัญชาติลาว จำนวน 50,877 คน และสัญชาติอื่นๆ จำนวน 105,191 คน ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมทั้ง 7 กรณีเหมือนผู้ประกันตนในระบบทุกประการ ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
       
       รมว.แรงงานกล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังได้รับความดูแลจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียมกัน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดระบบการบริหารแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป
       
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้