ก.ล.ต. เปิด hearing การจัดทำแบบรายงานมัดรวมเหลือแบบเดียว

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน โดยการรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้เหลือเพียงแบบเดียว เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน
       

       ก.ล.ต. มีแนวคิดในการลดจำนวนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์และสาระสำคัญไม่แตกต่างกันมาก ให้เหลือเพียงแบบเดียว เพื่อลดภาระของบริษัทจดทะเบียน และรองรับการจัดส่งข้อมูลในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านประมวลผลได้ทันทีที่จะมีขึ้นในอนาคต ขณะที่ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนยังได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
       
       การจัดทำข้อมูลในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านประมวลผลได้ทันทีจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ลักษณะธุรกิจและโครงสร้างรายได้ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
       
       ทั้งนี้ การจัดทำและจัดส่งรายงานที่รวมกันเหลือแบบเดียวนั้นให้ยึดตามแบบ 56-2 กล่าวคือ จะต้องไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
       
       อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำและส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อ ก.ล.ต. 2 แบบ โดยที่แบบ 56-1 ส่งภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และแบบ 56-2 ส่งตามระยะเวลาที่กล่าวมาข้างต้น
       
       นอกจากนี้ ก.ล.ต.ยังลดภาระของบริษัทจดทะเบียน กรณีที่หุ้นถูก SP เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินจนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ได้รับการยกเว้นส่งงบการเงินรายไตรมาส หรือกรณีที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายให้สิ้นสุดหน้าที่ส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต.
       
       สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th/hearing หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือทาง e-mail corgov@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้