คนร.เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์บริหารจัดการแร่ 20 ปี กำหนด 4 ด้าน ชง ครม.ต่อ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       รมว.ทรัพย์ นำถกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์บริหารจัดการแร่ 20 ปี แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 กำหนด 4 ด้าน จำแนกเขตแหล่งแร่ จัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนากลไกการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวก และ เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ชง ครม.เห็นชอบต่อ
       

       วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ 3/2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) พร้อมแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรแร่แบบองค์รวม พร้อมสนับสนุนวัตถุดิบให้เป็นฐานการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยกำหนดยุทธศาสตร์เป็น 4 ด้าน ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจำแนกเขตแหล่งแร่ที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย ประเทศมีความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับแนวนโยบายการนำแร่มาใช้ประโยชน์ต้องมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลไกการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับแนวนโยบาย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมาภิบาล
       
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับแนวนโยบาย การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประกาศมีบัญชีทรัพยากรแร่เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศ โดยการสำรวจจัดทำฐานข้อมูล ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ และกำหนดเขตแหล่งแร่ เพื่อการทำเหมือง โดยมีกลไกการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวก ติดตามและประเมินผลอย่างได้มาตรฐานและโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม