ครม.ให้อำนาจ อปท.ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน-เก็บค่าเข้า ตั้งโฆษก วธ.- เลขา ปปง.ใหม่

update:

       

       ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายให้อำนาจ อปท.ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน-เรียกเก็บค่าเข้าชม แต่ กรมศิลป์ ยังมีอำนาจเต็มกำกับดูแล พร้อมตั้ง “กิตติพันธ์”เป็นโฆษกวธ. ดัน "รมย์สิทธิ์”นั่งเลขาฯปปง.
       

       วันนี้ (13ก.พ.) เวลา 15.20 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) เสนอ โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ เฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชุมชนนั้นๆ โดยให้อำนาจอปท.สามารถประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือสถานที่ที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการครอบครองของผู้ใดหรือมิได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ก่อน นอกจากนี้ อปท.ยังมีอำนาจหน้าที่อนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และบำรุงโบราณสถานนั้นๆและยังสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมจากประชาชนได้ โดยให้รายได้และค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้ของอปท. แต่กรมศิลปากรจะต้องเป็นผู้พิจารณาและมีอำนาจเต็มว่าโบราณสถานส่วนไหนที่ควรจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล หรือโบราณสถานตรงไหนที่กรมศิลปากรจะดูแลเอง รวมถึงระงับการดำเนินการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ การเปลี่ยนแปลงโฆษกประจำกระทรวง ซึ่งแต่งตั้งให้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกกระทรวง แทน นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวง
       
        นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง.)เสนอแต่งตั้งพล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการป.ป.ง. ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการป.ป.ง. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
       
คำสำคัญ : สรรเสริญ, ครม.