โปรดเกล้าฯ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพร้อมถอดยศ ฐานประพฤติผิดวินัย-ละทิ้งหน้าที่

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปลด ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการ และ ถอดออกจากยศทหาร เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร ละทิ้งหน้าที่ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง
       

       วันนี้(5 ธ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร
       
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้
       
       ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ ๑ หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ ๒ กองร้อยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๑ กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็น พ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ สังกัดส่วนราชการในพระองค์
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
       

ข่าวการเมือง

ข่าวยอดนิยม