คณะบัญชี จุฬาฯ เปิดหลักสูตร ป.โท “แบรนด์-การตลาด”

update:

       

       คณะบัญชี จุฬาฯ จับมือ ม.เคมบริดจ์ พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด ตอบโจทย์โลกธุรกิจในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เผยเป็นสถาบันนักปั้นแบรนด์แห่งแรกของเอเชีย
       

       ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันการสร้างแบรนด์ มีความสำคัญต่อโอกาสการเติ บโตของธุรกิจเป็นอย่างมาก หากแต่องค์ความรู้ด้านการสร้ างแบรนด์ยังไม่มีการรวบรวม และเปิดให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจังในระดับปริญญาโท ซึ่งเป็นสาเหตุหลักให้องค์กรธุรกิจไทยขาดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน เหตุนี้เหล่าคณาจารย์ในภาควิ ชาการตลาด จุฬาฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์ และเป็นแหล่งผลิตนักปั้นแบรนด์ มืออาชีพระดับโลกมานาน ในการพัฒนาหลักสูตรด้ วยการนำเอาศาสตร์ความรู้ด้ านการสร้างแบรนด์เข้ามาผสมผสานกับศาสตร์ด้านการตลาด จนเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีประสิ ทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดของไทย
       
       “หลักสูตรนี้ เป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งการร่วมมือกับเคมบริดจ์ ไม่ใช่เพียงเฉพาะความรู้วิชาการ แต่ยังมีการเรียนการสอนร่วมกั นด้วย โดยผู้เรียนจะได้เดินทางไปศึ กษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในรายวิชา Global Seminar in Branding ซึ่งจะได้เรียนรู้จากคณาจารย์ เคมบริดจ์ ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือความเป็ นเคมบริดจ์ ทำให้สามารถดึงกูรูจากแบรนด์ชั้ นนำทั่วโลกมาเป็นวิทยากรบรรยาย นิสิตจะได้ความรู้อย่างเต็มที่ จากคนชั้นเซียนระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมาก หลักสูตร MBM จึงเป็นเหมือนการสร้างคุณค่าให้ กับตัวผู้เรียน ก่อนที่จะเรียนจบออกไป แล้วเอาความรู้และประสบการณ์ที่ ได้ ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าและบริการของตัวเอง”
       
       ดร.เอกก์ กล่าวต่อว่า เคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสู งมากในการพัฒนาหลักสูตร และมีชื่อเสียงมานานในเรื่ องของการสร้างแบรนด์ โดยในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกั บคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้มีการส่งศาสตราจารย์มาร่วมสั งเกตการณ์การเรียนการสอนจนมั่ นใจจึงเกิดข้อตกลงขึ้น ซึ่งหนึ่งในข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ ายเห็นร่วมกันคือเรื่องคุ ณภาพของนิสิต ที่ต้องมาก่อนเรื่องอื่นใด จึงจำกัดจำนวนรับเข้าแต่ละปีเพี ยง 25 คนเท่านั้น
       
       รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้ านแบรนด์และการตลาด (ภาคภาษาไทย) กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ภาควิชาการตลาด ของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้ องการของยุคสมัยมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ ยนโฉมทั้งหมด โดยนำกลยุทธ์สำคัญในการสร้ างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงใน 3 เรื่อง คือ Customer Insight, Innovation และ Intimacy เข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนทุ กวิชา นอกจากนี้ยังเปิดให้มีแขนงวิ ชาเฉพาะทาง อย่างการจัดการแบรนด์ และการตลาดค้าปลีก การจัดการแบรนด์และการตลาดบริ การ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้นิสิตมีวิธีคิดอย่างเป็ นระบบ มีความรู้ด้านทฤษฎีทางการตลาด และสามารถประยุกต์ทฤษฎีสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิผล”
       
       “ส่วนการเรียนการสอน นอกจากเรียนกับเหล่าคณาจารย์ ของภาควิชาเรา ซึ่งหลายท่านล้วนเป็นบุคคลที่ หลายองค์กรชั้นนำต้องการตั วไปเป็นที่ปรึกษาให้แล้ว เรายังดึงเอานักการตลาด หรือนักสร้างแบรนด์เก่งๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนิสิต ซึ่งไม่ใช่แค่มาบรรยาย 1-2 ชั่วโมง แต่เป็นการสอนเต็มทั้งวิชา ยิ่งไปกว่านี้ ผู้เรียนยังจะมีโอกาสได้สร้ างสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนที่ มีประสบการณ์ความรู้ที่ หลากหลายด้วย เนื่องจากหลักสูตร MBM จะเปิดกว้างในการรับนิสิต นักศึกษา จากทุกคณะ และทุกภาควิชา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด อันเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานด้ านการตลาด”
       
       ทั้งนี้ ปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ MBM ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพั นธ์ 2561 และจะเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2561 โดยจะเปิดรับเพียง 65 คนในส่วนภาคภาษาไทย และ 25 คนในภาคภาษาอังกฤษ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่ 02-218-5791-2 หรือที่เว็บไซต์ mbm.cbs.chula.ac.th และอีเมล์ ms-mkt@cbs.chula.ac.th