วาเลนไทน์นี้ "คู่รัก" สแกนเลย คิวอาร์โคดจุดจดทะเบียนสมรส 878 อำเภอ - 50 เขต รับ 10 ความรู้สร้างครอบครัวคุณภาพ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       สธ.ร่วม กรมการปกครอง - กทม. ตั้งป้ายคิวอาร์โคด "Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้” ที่จุดจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ทั้ง 878 อำเภอ และ 50 เขต กทม. ให้ความรู้ 10 เรื่อง สร้างครอบครัวคุณภาพ การเกิดมีคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ
       

       วันนี้ (11 ก.พ.) นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว “Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้” เพื่อการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ ว่า ตั้งแต่วันวาเลนไทน์ วันที่ 14 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป สธ.ร่วมกับกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คิวอาร์โคด “Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้” ให้ความรู้ 10 ข้อมูลสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่ง จำนวน 878 อำเภอ และ 50 เขตของ กทม. เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวใหม่และการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพียงพอต่อการทดแทนประชากร มีการวางแผนการเกิดที่มีความพร้อมทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตมีคุณภาพ จัดสวัสดิการสนับสนุนเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากอัตราเพิ่มประชากรไทยและคุณภาพการเกิดลดลง
       
       นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การส่งเสริมการเกิดทุกรายให้มีคุณภาพ สธ.ดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการแม่และเด็กระดับชาติ ระดับเขต และระดับจังหวัด โดยกำหนดให้การตายมารดาและทารกเป็น 0 จากภาวะตกเลือด และภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ ภายในปี 2569 มีการกำกับติดตามสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คู่สมรสที่ต้องการมีบุตร เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตคู่ กินวิตามินโฟลิกติดต่อกัน 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะซีด ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด จัดบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการวางแผนการตั้งครรภ์ในรายที่มีโรคทางพันธุกรรม ห้องคลอดได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการคลอดที่ปลอดภัย พัฒนาระบบการส่งต่อทางสูติกรรมอย่างรวดเร็ว (fast track) ทุกโรงพยาบาล มีการกำหนดระยะเวลาการดูแลในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน และจัดทำมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
       
       พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code ที่ใช้ชื่อว่า “Quality of Love เพราะรัก..จึงอยากให้รู้” เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนทั่วไปสแกนเข้าไปเรียนรู้ 10 ข้อความสำคัญเพื่อสร้างครอบครัวคุณภาพ ซึ่งมิใช่เรื่องของสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกฎหมาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการสังคม บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลกันและกัน และการเลี้ยงดูลูกร่วมกัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย พัฒนารูปแบบให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยสามารถถ่ายภาพคิวอาร์โคดเก็บไว้ในอัลบั้มภาพ และเปิดดูข้อมูลได้ในภายหลังผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเข้าทางเว็บไซด์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถาม 8 ข้อ เพื่อลุ้นรับ   ของที่ระลึก โดยมีรายละเอียดในข้อมูลที่อยู่ในคิวอาร์โคด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 มี.ค. 2562 ทางเว็บไซด์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
       

       นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครอง ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพครั้งนี้ ได้มีหนังสือให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอ 878 แห่ง และสำนักงานเขต 50 แห่ง รวม 928 แห่ง ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code ในโครงการ “Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้”
       
       นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ยินดีให้ความร่วมมือในการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และประชาชนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลสำคัญ และพร้อมในการจัดบริการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร การฝากครรภ์คุณภาพ มีมุมนมแม่และการส่งเสริมสุขภาพเด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี การให้บริการวางแผนครอบครัวและดูแลหลังคลอดในคลินิกวางแผนครอบครัว
       
       นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันหนุ่มสาวแต่งงานอายุมากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ในแม่อายุมาก และพบว่ามีความต้องการบุตรน้อยลง ปี 2561 มีอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเท่ากับ 1.58 ขณะที่ประเทศเวียดนาม 1.95 และฟิลิปปินส์ 2.92 ปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดมีชีพ 702,755 คน เทียบกับปี 2550 มีจำนวน 811,384 คน เมื่อเกิดน้อยลงจึงจำเป็นต้องได้บุตรที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิด
       
       นายบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ พิธีกรและดารานักแสดง กล่าวว่า ตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยวางแผนการมีบุตรร่วมกับคุณเบนซ์ พรชิตา และเมื่อทราบว่าคุณเบนซ์ตั้งครรภ์ ได้ช่วยดูแลทั้งแม่และลูก ทำให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ดังนั้น คนเป็นพ่อจึงควรเอาใจใส่ ให้ความรักและช่วยเหลือดูแลด้วย เพื่อให้ลูกที่เกิดมาสมบูรณ์ แข็งแรง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ขอแนะนำให้คู่สามีภรรยาที่พร้อมจะตั้งครรภ์ เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ซึ่งมิใช่เพียงด้านสุขภาพ แต่รวมถึงด้านการเงิน และสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมียอาการซีดจากการขาดธาตุเหล็ก หรือการขาดโฟเลท โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันและให้การรักษา
       

       

ข่าวชุมชน-คุณภาพชีวิต

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้