กระทรวงท่องเที่ยวฯเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวมอบโล่ 10 ชุมชนต้นแบบ

ผู้จัดการออนไลน์

       

       ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 10 ชุมชนต้นแบบ ท่องเที่ยวอันดามัน เชื่อมโยง 5 จังหวัด
       


       เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมให้การต้อนรับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปี 2560 จำนวน 10 ชุมชน
       
       นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวชุมชนนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว และร่วมรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทำให้เกิดความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนได้
       

       ซึ่งตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เห็นชอบการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยให้ อพท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 คลัสเตอร์เพื่อให้เกิดการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ อพท. กับกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
       
       ทั้งนี้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 10 ชุมชน ในการเป็นชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพพร้อมขายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้กับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป
       

       สำหรับชุมท่องเที่ยวที่ได้รับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2560 จังหวัดละ 2 ชุมชน รวม 10 ชุมชน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน ,จังหวัดพังงา ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดง และชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ,จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักและชุมชนท่องเที่ยวบ้านลำขนุน ,จังหวัดตรั้ง ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ และชุมชนท่องเที่ยวบ้านลำขนุน และ จังหวัดสตูล ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านวังสายทอง และชุมชนท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก
       
       ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง สตูล) ในรอบปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว รวม 26,531,958 คน สร้างรายได้ 824,898.39 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและรายได้จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน มีจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทะเล ชายหาด หมู่เกาะ ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลก ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคต
       

       วิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวอันดามันคือ “การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกบนรากฐานวัฒนธรรมอันดามัน” ที่เน้นถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกและมีการพัฒนาการท่องเที่ยวจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวใหม่ๆ จากฐานต้นทุนของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้มีการพัฒนาและเชื่อโยงเส้นทางเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใน 5 จังหวัด
       
       โดยในปี พ.ศ.2560 ได้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวนำร่องชุมชนพี่ จำนวนจังหวัดละ 2 ชุมชน รวมเป็น 10 ชุมชน และในปี พ.ศ.2561 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ได้นำร่องชุมชนน้อง อีกจังหวัดละ 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 ชุมชน ซึ่งปีที่ผ่านมาชุมชนท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันได้รับการเสนอชื่อและเข้ารับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) เป็นต้น
       

       อย่างไรก็ตามตนต้องขอขอบคุณปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ถือเป็นการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริง
       

ข่าวภาคใต้

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้