“เรายังยืนยันปณิธานรับใช้สังคม และทำให้มนุษย์-สังคมศาสตร์เป็นปัญญาปฏิบัติการของสังคม” คำประกาศของ ‘รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์’ หลังนั่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ วาระ 2 หมาดๆ

ผู้จัดการออนไลน์

       

        
       ห่างหายจากหน้าสื่อมวลชนแทบทุกแขนงปพักใหญ่ แต่พลันที่ที่ประชุม “สภามหาวิทยาลัยทักษิณ” สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2561 มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ “รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์” ดำรงตำแหน่ง “คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ม.ทักษิณ ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 (2561-2565)

        
       ณ เวลานี้ข่าวคราวเกี่ยวกับนักวิชาการที่หาญกล้ายืนเคียงข้างประชาชน และร่วมกับหลากหลายภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเคลื่อนไหวมาตลอด ก็ดูเหมือนกำลังจะกลับคืนสู่หน้าสื่อต่างๆ แบบแทบจะเป็นปกติอีกคราครั้ง จึงเป็นเรื่องที่ MGR Online ภาคใต้” ต้องเอียงคอไปเมียงมองกับเขาด้วยเช่นกัน
        
       

        
       ในฐานะนักวิชาการและนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีบทบาท ทั้งในทางวิชาการและการทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมอยากรู้ว่า 4 ปีจากนี้ไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จะขับเคลื่อนไปก้าวต่อไปข้างหน้าในทิศทางใดและอย่างไร?!
        
       ทว่า สิ่งที่น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่สังคมวงกว้างอยากทราบมากที่สุดคือ จะนำพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ให้ยืนหยัดบนปณิธานที่จะ “รับใช้สังคม” ต่อไปอีกหรือไม่?!
        
       

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
        
       


        
       “การเป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคม และขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมภาคใต้ นี่คือ วิสัยทัศน์ที่คณะวางไว้ให้เกิดความต่อเนื่อง 
        
       รศ.ดร.ณฐพงศ์เปิดใจภายหลังเข้ารับตำแหน่งเดิมเป็นวาระที่ 2 หมาดๆ 
        
       “นี่ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอันมากมาย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตและขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความท้าทายใหม่ๆ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเนื่องมาจากการเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์”
        
       รศ.ดร.ณฐพงศ์กล่าวว่า รวมถึงปัญหาสังคมและการเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ธุรกิจการศึกษา กระบวนทัศน์ด้านการจัดการศึกษา บทบาทมหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคม การเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและพฤติกรรมนิสิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร ม.ทักษิณ อันเนื่องมาจากระบบบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายในระดับชาติ เช่น ประเทศไทย 4.0  และนโยบายรัฐบาลตามแนวทางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นต้น
        
       

        
       “เหล่านี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงท้าทายใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและความเป็นนานาชาติ ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ”
       
       

       ทั้งนี้ใน ด้านการผลิตบัณฑิต ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและความเป็นนานาชาติ จะให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่ “เก่ง” กล่าวคือ แข็งแกร่งทางวิชาการและการสร้างทางเลือกใหม่ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร Double Degree หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแบบ 3+1 การถ่ายโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ Active Learning และ Platform การเรียนรู้ใหม่ๆ การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนพร้อมปัญหา วิจัย และปฏิบัติการจริงที่เรียกว่า PBL-RBL
        
       การเตรียมความพร้อมด้านภาษา ทักษะสากล ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุค Big Data ที่ไม่ใช่เพียงการทำงานในหน่วยงานราชการ หรือธุรกิจเอกชนเท่านั้น แต่ต้องสร้างสร้างแรงบันดาลใจและหน้าต่างโอกาสใหม่สำหรับนิสิต บัณฑิตที่ต้องการเป็น “ผู้ประกอบการ” โดยจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาการเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่า  HUSO Start UP”
        
       “พร้อมกันนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างนิสิตให้มีสำนึก การตระหนักในความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะ โดยสอดแทรกแนวคิดดังกล่าวในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรและการปฏิบัติการนอกชั้นเรียน”
        
       

        
       สำหรับใน ด้านความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งเน้นการวิจัยรายสาขาและกลุ่มบูรณาการ แบบยึดพื้นที่ จัดตั้งกลุ่ม Think Tank และ Mentoring Center เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ การแปลงงานวิจัยเพื่อการสื่อสารสาธารณะและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือตั้งแต่ในท้องถิ่นถึงนานาชาติ
        
       “การสนับสนุนให้มีงานวิจัยรับใช้สังคม การบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การสนับสนุนและให้การจัดตั้งหน่วยวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมท้องถิ่น เช่น หน่วยวิจัยย้ายถิ่นข้ามแดนข้ามแดน เป็นต้น”
        
       ในเรื่องสุดท้าย ด้านการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ความท้าทายสูงสุดคือ การเตรียมการเพื่อรองรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx” ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาการที่มีคุณภาพ ได้รับการรับการยอมรับจากสังคมและนานาชาติ  ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในคณะฯ
        
       “เราจึงต้องสร้างเสริมจิตวิญญาณการทำงาน (Spirituality at Work) ในความหมายของการตระหนักในตัวตน ให้คุณค่ากับการทำงานหนัก ความเป็นมืออาชีพ การเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมด้วยแนวคิด “เปิดพื้นที่ สานต่อ ก่องาน สานพลัง สร้างอนาคต” เพื่อความก้าวหน้าและอนาคตร่วมกันของบุคลากรคณะฯ และมหาวิทยาลัย” 
        
       

        
       รศ.ดร.ณฐพงศ์กล่าวเน้นย้ำไว้ด้วยว่า เขาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณนั้น เรามีพันธกิจสำคัญ เพื่อร่วมกันก้าวเดินไปให้ถึงวิสัยทัศน์ที่วางไว้คือ...
        
       “...ขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมภาคใต้... 
        
       นั่นคือ การเร่งสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีโลกทัศน์ มุมมอง จุดยืนเชิงสังคม มีความกล้าหาญทางวิชาการ มีความเป็นปัญญาชนสาธารณะ และกล้าหาญที่สื่อสารแก่สังคม สื่อสารกับผู้มีอำนาจ บนฐานความรู้และงานวิจัยที่แหลมคม หนักแน่น
        
       “ที่สำคัญ ผมและบุคลากรในคณะฯ เราจะนำผลงานวิจัยไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมกับชุมชนภาคใต้ อันเป็นรูปธรรมสำคัญตามปณิธาน ม.ทักษิณที่เน้นรับใช้สังคม และการทำให้มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ เป็นปัญญาปฏิบัติของสังคม”           
        
       จากนี้ไปเป็นหน้าที่ของสังคมจะต้องติดตามและจับตากันดูชมกันต่อไป
        
       

       

ข่าวภาคใต้

ข่าวยอดนิยม