ก.ล.ต. เปิด hearing บทวิเคราะห์ในกลุ่มอาเซียน ไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

MGROnline

       

       ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการยกเว้นการเผยแพร่บทวิเคราะห์ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์ภายในอาเซียนได้สะดวกขึ้น และผู้ลงทุนไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น
       

       
       
       ก.ล.ต. เผยแพร่สารสนเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการยกเว้นการเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้แก่ผู้ลงทุนภายในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เข้าข่ายเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ลงทุนในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนอาเซียนได้สะดวกขึ้น พร้อมกับรองรับข้อตกลงในกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ในการสนับสนุนการลงทุนข้ามประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมา ก.ล.ต. มีเกณฑ์อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือที่ปรึกษาการลงทุนสามารถเผยแพร่บทวิเคราะห์ได้อยู่แล้ว
       
       ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วนำบทวิเคราะห์มาเผยแพร่อาจเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งผู้นำมาเผยแพร่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้
       
       
       
       อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะยกเว้นการขอรับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่นำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์มาเผยแพร่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสำคัญที่ ACMF กำหนด อาทิ บทวิเคราะห์เขียนโดยผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต้นทาง และเผยแพร่อยู่ในประเทศนั้นอยู่แล้ว ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบทวิเคราะห์ การเผยแพร่เป็นช่องทางในการเผยแพร่เท่านั้น ไม่ได้ดัดแปลงจากต้นฉบับ