กกต.รับรองแคนดิเดตนายกฯ 45 พรรค ไม่รวม “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ”

ผู้จัดการออนไลน์

       
       
       สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารการประชุม พิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศ กกต. เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้ง ลงวันที่ 11 ก.พ.62 แล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ.62 ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

       
       สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 45 พรรคนั้น ทาง กกต.ได้ให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       

ข่าวยอดนิยม

ข่าววันนี้